گربه

گربه ی من Posted by Ceased Limb on 2009-01-21 22:14:30 Tagged: , Cat , Nikon D60

گربه

این گربه من به نام آفتابی در اتاق من است که در حال حمام کردن است 🙂 Posted by Adam’s Photo graphs on 2010-02-07 17:02:56 Tagged: , Cat

گربه

اسم او "مایوگه". "مایوگه" در ژاپنی به معنی ابرو است. Posted by wadapuu on 2011-10-19 09:48:13 Tagged: , cat

گربه

.. بعد از نوشیدن شیر. Posted by A Babic on 2012-05-16 06:51:07 Tagged: , cat

گربه

و این دومین بچه گربه ای است که به خانواده ما ملحق شده است، به دلیل لکه روی پای راست جلویی، ماکیا (نقطه به انگلیسی) نامیده می شود. عکس گرفتن سخت بود چون خیلی بیش فعاله 🙂 _________________________________________________________________ E questo e’ il secondo gattino che si e’ unito alla nostra famiglia,si chiama Macchia a causa … Read more

گربه

Oncilla Leopardus tigrinus، همچنین به عنوان شناخته شده است "گربه خالدار کوچولو"، "تیگریلو"، "کوناگوارو" یا "گربه ببر"، از بستگان نزدیک اوسلوت و مارگای است. که در این مقاله به عنوان یک گونه تقریباً در معرض تهدید در نظر گرفته می شود، زیستگاه آن جنگل های بارانی گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی است. Oncilla گربه ای … Read more

گربه

گربه تنبل Posted by f_speedfreak on 2014-05-04 18:04:27 Tagged: , cat , sleepy