گربه

در نگاه اول به نظر می رسد که چهره او ترسناک است. اما او خیلی دوستانه است<3 ちょっとコワめに見えちゃってるけどとてもフレンドリーにゃ

Posted by taniuniyana on 2016-11-28 08:29:33

Tagged: , cat , 6d , 猫