شستشوی گربه

من عاشق نور اینجا هستم. خطوط سبیل هایش، زبان و پای کرکی…

Posted by *brit*girl* on 2010-03-01 23:39:56

Tagged: , Hugo , cat , wash