گربه در حال تمرکز

گربه در آفتاب. او خواب آلود بود، بنابراین من مجبور شدم با یک تیغه علف توجه او را جلب کنم. en.wikipedia.org/wiki/Cat

Posted by Craig_Mc on 2010-06-26 21:13:59

Tagged: , cat