گربه سیاه من

این گربه سیاه ولگردی است که من آن را به فرزندی قبول کرده ام. او دو روز ناپدید شد. او و ساعت 3:30 صبح امروز برگشت و شروع به میو کردن کرد. تشنه و گرسنه بود. اول به او آب دادم و او زیاد نوشید. غذای آماده ای وجود نداشت. یک تکه ماهی را از یخچال بیرون آوردم و روی مایکروفر گرم کردم. هنوز خام بود. وقتی به او دادم، صبر نکرد و سعی کرد آن را بخورد. اما با این وجود مجبور شد صبر کند تا به اندازه کافی خنک شود.

Posted by Pradip Chowdhury on 2017-03-14 02:24:23

Tagged: , cat , black cat , tomcat