عکس گربه در دامان

ژولز هر وقت پشت کامپیوتر هستم به طور منظم می آید. تا زمانی که من طاقت بیاورم او آنجا خواهد ماند…

Posted by just another drop out? on 2019-05-15 13:33:35

Tagged: , cat , lap