گربه در جنگل

یکی از گربه‌های محلی که گهگاه می‌بینم که در جنگل می‌چرخد.

Posted by Arathrael on 2013-05-30 20:10:44

Tagged: , cat