گربه

یکی از گربه هایی که کلنی گربه های ولگرد رها شده را تشکیل می دهد به نام "راگاتی دل لاگو" که توسط داوطلبان مراقبت می شود. www.facebook.com/iragattidellago/

Posted by pongo 2007 on 2019-02-21 14:43:57

Tagged: , cat , pongo2007