گربه

گربه ای که روی عرشه ما می نشیند وقتی آفتابی می شود از خواب استراحت می کند تا خمیازه بکشد و این نتیجه است. کمی دندانپزشکی فتوشاپی نیمه نیش را ترمیم کرد (آیا نباید گربه سان باشد؟).

Posted by charliesnowdon on 2011-08-15 09:49:01

Tagged: , cat , tabby , yawn , laugh