گربه لاوکرافت

"گربه مرموز است و به چیزهای عجیبی نزدیک است که مردان نمی توانند ببینند. او روح مصر عتیقه و حامل داستان هایی از شهرهای فراموش شده در مرو و اوفیر است. او خویشاوند اربابان جنگل و وارث اسرار افریقای هولناک و شوم است. ابوالهول پسر عموی اوست و به زبان او صحبت می کند. اما او قدیمی‌تر از ابوالهول است و آنچه را که او فراموش کرده به یاد می‌آورد." — لاوکرافت

Posted by dfactory on 2014-08-13 11:36:54

Tagged: , cat , gato , chat