گربه ای به نام گربه

این آخرین عکس با گربه ما است. دیروز از پنجره افتاد و جان باخت. دلمون براش تنگ شده

Posted by zaiko.monster on 2011-08-31 10:47:12

Tagged: , cat , cc100