مبارزه با گربه!

گربه بزرگ من در یک جعبه دراز کشیده بود و بعد گربه شوخی کوچکم آمد و به او حمله کرد … بیچاره … او را تنها نمی گذارد! :پ

Posted by Sigga Dúllumús on 2007-09-09 23:23:12

Tagged: , cats