گربه

بن، آلمان در این روز هوا بسیار گرم بود، بنابراین شاید برای گربه ای که خز پوشیده بود، هوا خیلی گرم بود، ها، ها، ها، و از این رو حالت چهره او بود.

Posted by elka. on 2017-01-13 21:34:15

Tagged: , cat , chat , katze , katte , kot , katt , neko , kotka , Nikon , cats , kucing , kedi , kissa , kat , gata , gatta , gato , gatto , gatti , gatz , animal , animals , nature , street , summer , γάτα , кошка , Кошки , feline , котка