گربه وقت خواب

به نظر می رسد گربه من فکر می کند که خانه من قلعه اوست. او دوست دارد زیر نور خورشید روی لبه پنجره بخوابد. سپس او دوست دارد بین من و هر چیزی که می خواهم بخوانم بخوابد

Posted by joebrantleyjr on 2017-09-13 13:15:34

Tagged: , cat , sleepy , sun