گربه

Oncilla Leopardus tigrinus، همچنین به عنوان شناخته شده است "گربه خالدار کوچولو"، "تیگریلو"، "کوناگوارو" یا "گربه ببر"، از بستگان نزدیک اوسلوت و مارگای است. که در این مقاله به عنوان یک گونه تقریباً در معرض تهدید در نظر گرفته می شود، زیستگاه آن جنگل های بارانی گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی است. Oncilla گربه ای شبگرد است که ترجیح می دهد شب ها برای جوندگان و پرندگان شکار کند. در حالی که Oncilla می تواند کمی بزرگتر از یک گربه خانگی معمولی باشد، وزن آن معمولاً حدود 5 تا 10 پوند کمتر از یک گربه خانگی معمولی است.

Posted by Danny VB on 2010-01-15 12:40:10

Tagged: , cat