گربه

اسم او "مایوگه".
"مایوگه" در ژاپنی به معنی ابرو است.

Posted by wadapuu on 2011-10-19 09:48:13

Tagged: , cat