گربه

این گربه من به نام آفتابی در اتاق من است که در حال حمام کردن است 🙂

Posted by Adam’s Photo graphs on 2010-02-07 17:02:56

Tagged: , Cat