گربه ما دوست دارد در میان اسباب بازی های مخملی پنهان شود

ما اسباب بازی های مخمل خواب دار زیادی داریم. یکی از آنها زنده است، گربه من میکی!

Posted by vidaficko on 2017-03-19 19:58:08

Tagged: , cat , plush , toys , teddy , bear , hiding