گربه روی حصیر

گربه حیوان خانگی من کلویی در حال خنک شدن است. عکس HDR با Photomatix، CS6 و LIightroom 4 پردازش شده است.

Posted by Awakened One on 2012-07-23 02:28:42

Tagged: , Cat , HDR