قدرت گربه

من بدون چوی، میج و چارلی چه کار می‌کنم، اما نمی‌توانم هر 3 مورد را در یک عکس جمع کنم. گربه ها هرگز از راه خود برای صدمه زدن به شما دست بر نمی دارند. کاش من به شکل گربه بودم www.youtube.com/results?search_query=cat+power&page=3

Posted by Dan Belton ( No Badger Cull ) In Memoriam on 2014-08-13 16:40:19

Tagged: , cat , chat , feline