گربه خرابه شماره 1

تابستان، گربه، در میان ویرانه‌های نیث ابی. نیث ابی یک صومعه سیسترسیایی بود که در سال 1129 در نزدیکی شهر کنونی نیث در جنوب ولز، بریتانیا تأسیس شد. جان لیلند، مورخ تودور، نیث ابی را نامید "زیباترین صومعه در کل ولز." این صومعه زمانی بزرگترین صومعه در ولز بود که ویرانه های قابل توجه آن هنوز قابل مشاهده است.

Posted by hurlham on 2015-10-07 20:23:12

Tagged: , Cats , Neath Abbey