سبیل…

گربه خرد، همه چیز را می داند و همه چیز را می بیند. من سبیل های او را در این یکی دوست دارم. واقعاً بزرگتر است و فکر می کردم باران بیرون آن را برای پس زمینه جالب تر می کند.

Posted by mndhemphill on 2006-12-30 17:26:08

Tagged: , bob , cat , whiskers , ImpressedBeauty