گربه خودش را مرتب می کند

رفتار جالب من از این موضوع خبر نداشتم. سعی کردم بیشتر پیدا کنم و این چیزی است که من پیدا کردم –

"هر گربه ای آیین نظافت خود را دارد، اما بیشتر آنها ابتدا با لیسیدن دهان، چانه و سبیل شروع می شوند. که توسط هر شانه و ساق جلویی دنبال می شود. سپس هر دو پهلو و پاهای عقبی، اندام تناسلی و سپس دم خود را از نوک تا پشت می‌شوید. کیتی از یک پنجه جلویی مرطوب شده برای شستشوی صورت، سر و گوش ها استفاده می کند و بعد از هر چند بار کشیدن، پنجه خود را با لیسیدن دوباره خیس می کند. بسته به سمتی که می‌شوید، پنجه‌ها را عوض می‌کند. در مرحله بعد، او با پنجه های عقب می خراشد تا گردن و گوش ها را تمیز و مرتب کند. او چنگال های عقب را نیش می زند تا آراسته بماند، و هم نوک می کند و هم چنگال اشیاء را به چنگال های جلویی تبدیل می کند."

Posted by Ninad_D5200 on 2013-08-05 18:21:01

Tagged: , cats , grooming , paw