کاترینا گربه راگدال.

این کاترینا است، گربه راگدال سیزده ماهه ما. او روح مهربانی است که در خانه سرگردان است تا بتواند با اسباب بازی های گربه خود بازی کند. او هرگز باعث دعوا نمی شود، با این حال برخی از گربه های دیگر ما وقتی از کنار آنها رد می شود روی او می پرند و سپس به خوبی از خود دفاع می کند. این عکس در گذرگاه ما گرفته شده است که او روی یکی از کنده های گربه نشسته است. ساعت 13:59، سه شنبه 19 فوریه 2013.

Posted by Photos by L-1172 on 2013-02-22 14:15:52

Tagged: , Cat , Ragdoll cat , Ragdoll