مبارزه با گربه

گربه خاکستری جدید است. دیوانه جنسی چشم آبی تصمیم گرفته است که اجازه ندهد هیچ گربه دیگری از ایوان من غذا بخورد. یا اینطور فکر می کند.

Posted by vagabondblogger on 2008-04-13 15:00:29

Tagged: , cat , cats , cairo , egypt , feral