گربه در باغ وحش کیف

من کاملاً مطمئن هستم که گربه‌ها مدل‌های طبیعی متولد شده‌اند. باغ وحش کیف، کیف، اوکراین. اکتبر، 2009.

Posted by Sedumnia on 2010-05-08 07:07:57

Tagged: , cat