گربه

در قدم زدن در نزدیکی آلبوفیرا با این گربه به ظاهر عصبانی آشنا شدم

Posted by WLCE1210 on 2017-05-09 22:11:18

Tagged: , Cat , Angry , Look , Portugal