گربه

مطمئن نیستم که این را دوست دارم یا نه… داشتم از عکس های معمولی گربه ام خسته می شدم، بنابراین تصمیم گرفتم با این عکس بازی کنم.

Posted by 1/2-pint on 2006-10-13 01:47:23

Tagged: , cats , animals , kittens , Nikon , 5 Best Cats