گربه

نام او لوسی است. یک گربه دوست داشتنی او دوست دارد از مردم جاسوسی کند. من حدس می زنم که او دوست ندارد وقتی مردم به او خیره می شوند.

Posted by nabilrahmn on 2011-07-26 10:53:49

Tagged: , cat , 50mm , killer , stare , 550D , Canon