گربه سیاه

X100F با استفاده از ACROS +R (+4 H، +4 S) مستقیماً از دوربین خارج شده اما بریده شده است. ممکن است بر اساس تعداد بازدیدها در کاوش بوده باشد.

Posted by rickmcnelly on 2018-01-12 19:50:31

Tagged: , X100F , Cat