من خوشحال نیستم، غذاهای بچه گربه به اندازه کافی بزرگ نیستند

روز داوطلب در پناهگاه

Posted by xzna on 2017-01-30 14:40:04

Tagged: , cat , closeup