گربه زنجبیلی

پسر کوچولوی خسته زیر آفتاب. گیورنی، نورماندی، فرانسه. دوربین عکاسی آنالوگ : Minolta x-300 / 50 mm فیلم : Fujifilm Superia / 200 ISO تنظیمات : Photoshop

Posted by Claire La Bernardie on 2017-08-14 13:00:19

Tagged: , cat