گربه.

می دانم، دوباره گربه است. اما، یک خبر عالی! ما یک نام داریم گربه خواهران من اسکوبی دو نام دارد، بنابراین ما فکر کردیم که اگر نام آن را به نام خواهر اسکوبی دو بگذاریم، زیبا خواهد بود. بنابراین، گربه من رسماً به نام روبی دوو نامیده می شود! و کمی خنده دار است، زیرا وقتی او را گرفتیم، به هر حال او را یاقوت نامیدند!! به هر حال، من برای یک هفته به گورنزی می روم، بنابراین نمی توانم برای مدتی چیزی آپلود کنم، اما وقتی برگشتم، همه موارد تعطیلاتم را قرار می دهم!

Posted by katielongg on 2011-07-15 14:23:19

Tagged: , cat