بریملی

بریملی یکی از گربه های خوش شانس پناهگاه است که اخیراً به فرزندی پذیرفته شده است.

Posted by ngr07 on 2018-02-19 23:18:43

Tagged: , cat , shelter , black