گربه ای به نام گربه

این آخرین عکس با گربه ما است. دیروز از پنجره افتاد و جان باخت. دلمون براش تنگ شده Posted by zaiko.monster on 2011-08-31 10:47:12 Tagged: , cat , cc100

میا

گربه، مین کون Posted by Leo a Mia on 2015-06-09 12:54:10 Tagged: , cat , katze , gato , neko

گربه لاوکرافت

"گربه مرموز است و به چیزهای عجیبی نزدیک است که مردان نمی توانند ببینند. او روح مصر عتیقه و حامل داستان هایی از شهرهای فراموش شده در مرو و اوفیر است. او خویشاوند اربابان جنگل و وارث اسرار افریقای هولناک و شوم است. ابوالهول پسر عموی اوست و به زبان او صحبت می کند. اما … Read more

لیس2

گربه با نگرش Posted by Windswept Photography on 2017-12-28 23:43:47 Tagged: , cat , pet