گربه

خمیازه یک گربه خمیازه بلند بزرگ🐱🐱 Posted by taniuniyana on 2016-06-18 08:53:39 Tagged: , cat , 6d , yawn , 猫

گربه

در نگاه اول به نظر می رسد که چهره او ترسناک است. اما او خیلی دوستانه است