گربه

وقتی دوربین مقابلش قرار می گیرد، آرام می گیرد و ژست می گیرد. درست است، او یا به من نگاه می کند یا مستقیماً در لنز. Posted by kakie; on 2011-06-05 01:23:49 Tagged: , cat , ragdoll , blue eyes , canon