پرتره گربه

این بنیتو است، گربه ای که مانند یک سگ رفتار می کند، مانند یک سگ فکر می کند و مانند یک غذا می خورد و مانند گربه می خوابد ههه. زیبا نیست؟ Posted by rglc_307 on 2016-01-06 22:35:23 Tagged: , cat , animal , mascota , cateye