گربه

.. بعد از نوشیدن شیر. Posted by A Babic on 2012-05-16 06:51:07 Tagged: , cat

گربه

و این دومین بچه گربه ای است که به خانواده ما ملحق شده است، به دلیل لکه روی پای راست جلویی، ماکیا (نقطه به انگلیسی) نامیده می شود. عکس گرفتن سخت بود چون خیلی بیش فعاله 🙂 _________________________________________________________________ E questo e’ il secondo gattino che si e’ unito alla nostra famiglia,si chiama Macchia a causa … Read more

گربه

گربه تنبل Posted by f_speedfreak on 2014-05-04 18:04:27 Tagged: , cat , sleepy

گربه

گربه Posted by madoriene on 2010-02-20 08:01:21 Tagged: , cat