گربه در محل کار

دوشنبه خوبی داشته باشید، همه! 🙂 © Inga Vuljanko Desnica 2014 – کلیه حقوق محفوظ است لطفاً بدون رضایت کتبی من استفاده نکنید (با فرض اینکه کسی بخواهد). متشکرم! Posted by Inga Vuljanko Desnica (catching up….) on 2015-02-16 09:47:28 Tagged: , cat , feline , Canon

گربه

بن، آلمان در این روز هوا بسیار گرم بود، بنابراین شاید برای گربه ای که خز پوشیده بود، هوا خیلی گرم بود، ها، ها، ها، و از این رو حالت چهره او بود. Posted by elka. on 2017-01-13 21:34:15 Tagged: , cat , chat , katze , katte , kot , katt , neko , … Read more

گربه

گربه Posted by macabrephotographer on 2011-10-18 04:18:09 Tagged: , bokeh , bright , candid , cat , color , colorful , day , lens , nikkor , nikon , pussy , pussycat , kitty , kitten , kat , fuckyeahkitties , cute , meow , drkangelcat , scratch , eye , eyes , animal , … Read more

گربه نشسته

ابی ما که لیندا نشسته بود روی مبل چرت می زد. خارج از jpeg دوربین، برش داده شده است. Posted by Bruce Livingston on 2016-11-18 18:25:33 Tagged: , cat , feline , abby , couch