گربه

بن، آلمان در این روز هوا بسیار گرم بود، بنابراین شاید برای گربه ای که خز پوشیده بود، هوا خیلی گرم بود، ها، ها، ها، و از این رو حالت چهره او بود. Posted by elka. on 2017-01-13 21:34:15 Tagged: , cat , chat , katze , katte , kot , katt , neko , … Read more

گربه

Eccomi، dice il gatto، amami come sono oppure non amarmi affatto. گربه می‌گوید اینجا هستم، مرا همین‌طور که هستم دوست بدار یا اصلاً دوستم نداشته باش. (J. Moussaieff Masson) Posted by Pepenera on 2018-08-16 10:08:06 Tagged: , cat , cats , gatto , gato , gatti , felino