گربه 子猫

یوکوهاما، استان کاناگاوا، ژاپن – 8 اکتبر 2012: گربه Mi-ke (کالیکو به ژاپنی) زیر یک ماشین نشسته و به دوربین نگاه می کند. Posted by DigiPub on 2012-10-11 18:00:47 Tagged: , cat , gettyimagesJapan12Q4 , 子猫