گربه 1

گربه در صبح، باید مقداری غذا به او بدهید Posted by sz.alex on 2008-11-06 19:18:11 Tagged: , cat , housecat , persian

چشم گربه ای

“چشم های گربه دریچه هایی هستند که ما را قادر می سازند تا دنیای دیگری را ببینیم.” ~افسانه ایرلندی با من در فیس بوک همراه باشید! Posted by Ed Steele Photography LLC on 2012-01-18 20:48:42 Tagged: , cat , feline , housecat , eyes