گربه

مطمئن نیستم که این را دوست دارم یا نه… داشتم از عکس های معمولی گربه ام خسته می شدم، بنابراین تصمیم گرفتم با این عکس بازی کنم. Posted by 1/2-pint on 2006-10-13 01:47:23 Tagged: , cats , animals , kittens , Nikon , 5 Best Cats

گربه های ولگرد

این گربه ها – و بقیه، در عکس های من – گربه های ولگرد ثروتمند هستند، در واقع آنها نوعی گربه هستند. "حیوانات خانگی خوداشتغال"یا شاید بهتر بگوییم مستقل هستند یا "حیوانات خانگی نیمه وقت": آنها در خیابان زندگی می کنند و بچه گربه های خود را در برخی مکان های مخفی و امن می … Read more