گربه

گربه (از سری گربه های سلیگر). او در صومعه ای در شهر اوستاشکوف در ساحل دریاچه سلیگر زندگی می کند. روسیه Posted by Lyutik966 on 2019-04-15 18:06:53 Tagged: , Cat , animal , pet , lake , shore , Ostashkov , Seliger , Russia , coth5 , NikonD90: , Nikkor18-105