گربه

مطمئن نیستم که این را دوست دارم یا نه… داشتم از عکس های معمولی گربه ام خسته می شدم، بنابراین تصمیم گرفتم با این عکس بازی کنم. Posted by 1/2-pint on 2006-10-13 01:47:23 Tagged: , cats , animals , kittens , Nikon , 5 Best Cats

|| گربه ||

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Nikon D90 F/8 سرعت شاتر: 1/100 iso :200 لنز :85 میلی متر عبدالرحمن الدخینی .. عبدالرحمن الدخيني . – – … Read more

گربه

فرایبورگ، آلمان Posted by elka. on 2017-05-29 07:58:48 Tagged: , cat , grey , meow , neko , kot , animal , Nikon , nature , katze , katte , katt , outdoor , eyes , chat , γάτα , кошка , Кошки , котка , feline , pet

گربه

فرایبورگ در بریسگائو Posted by elka. on 2017-01-06 10:40:03 Tagged: , cat , chat , cats , katze , kot , katte , katt , kotek , kotka , gata , gatta , gato , animal , gatto , Germany , neko , кошка , γάτα , котка , outdoor , Nikon , street , … Read more