گربه

با لنز Canon 50/1.8 گرفته شده است Posted by Tim Yuan on 2005-07-11 18:32:24 Tagged: , animals , cat , portraits