بریملی

بریملی یکی از گربه های خوش شانس پناهگاه است که اخیراً به فرزندی پذیرفته شده است. Posted by ngr07 on 2018-02-19 23:18:43 Tagged: , cat , shelter , black