گربه ولگرد

این گربه همیشه یواشکی به خانه ما می رود و سعی می کند غذا بیاورد… نمی توانم او را دور بریزم این گربه همان گربه در دانشگاه ما نیست. فقط شبیه هم هستند #تفاوت را شناسایی کن Posted by kcbello on 2017-03-26 08:45:07 Tagged: , cat , meow , stray cat