بلوی گربه

گربه من بلوی را صدا کرد چون سگ را پینکی می گفتند ?????? Posted by Denis Fox on 2006-01-18 10:20:59 Tagged: , Cat , kitten , Tabby

گربه

گربه ای که روی عرشه ما می نشیند وقتی آفتابی می شود از خواب استراحت می کند تا خمیازه بکشد و این نتیجه است. کمی دندانپزشکی فتوشاپی نیمه نیش را ترمیم کرد (آیا نباید گربه سان باشد؟). Posted by charliesnowdon on 2011-08-15 09:49:01 Tagged: , cat , tabby , yawn , laugh

گربه

گربه ما استراحت خوبی از تجارت رسمی گربه دارد (بخواب، بخور، کمی بیرون برو، بخواب، خواب انسان را مختل کند، استراحت کند، و غیره). Posted by Keith Midson on 2016-01-20 13:11:44 Tagged: , cat , browncat , brown , tabby , resting , kitty , pussy , bed , rest , cute